Wednesday, 27/01/2021 - 03:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH ĐỒNG TÂM - HAI BÀ TRƯNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021

                Trường Tiểu học Đồng Tâm

THỜI KHÓA BIỂU   Năm học 2020 - 2021

LỚP 1A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

HĐ trải nghiệm

GD thể chất

Tiếng Anh 

Toán

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐ trải nghiệm

 

Âm nhạc

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh  Tiếng Việt

HĐ trải nghiệm

 

Chiều

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Hướng dẫn học

 

TN&XH

TC Thể dục

Toán-Tiếng Anh

Hướng dẫn học

 

GD thể chất

Toán-Tiếng Anh

TN&XH

Hướng dẫn học

 

Tiếng Việt

TC Mĩ thuật

Hướng dẫn học 

 

Tiếng Việt

TC Âm nhạc

Hướng dẫn học

 

 

 

LỚP 1B  

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

HĐ trải nghiệm

Tiếng Anh 

GD thể chất

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐ trải nghiệm

 

Mĩ thuật

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

HĐ trải nghiệm

 

Chiều

TC Thể dục

Tiếng Việt

Hướng dẫn học

 

Toán-Tiếng Anh

TC Âm nhạc

Tiếng Việt

Hướng dẫn học

 

Tiếng Việt

TN&XH

Hướng dẫn học

Toán-Tiếng Anh

 

TC Mĩ thuật

Toán

Hướng dẫn học 

 

TN&XH

GD thể chất

Hướng dẫn học

 

LỚP 1C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

HĐ trải nghiệm

Tiếng Anh  Tiếng Việt

GD thể chất

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Toán

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐ trải nghiệm Tiếng Anh

 

 

Chiều

Tiếng Việt

TC Thể dục

Hướng dẫn học

 

TC Âm nhạc

Toán-Tiếng Anh

TN&XH

Hướng dẫn học

 

Toán-Tiếng Anh

GD thể chất

HĐ trải nghiệm

Hướng dẫn học

Tiếng Việt

Hướng dẫn học 

TC Mĩ thuật

 

Tiếng Việt

TN&XH

Hướng dẫn học

 

LỚP 1D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

HĐ trải nghiệm

Tiếng Việt

GD thể chất

Tiếng Anh 

Tiếng Việt

Tiếng Anh 

Mĩ thuật

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TN&XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐ trải nghiệm

 

Chiều

Tiếng Việt

Hướng dẫn học

TC Thể dục

 

Đạo đức

Hướng dẫn học

TC Âm nhạc

Toán-Tiếng Anh

 

TC Mĩ thuật

TN&XH

Toán-Tiếng Anh

Hướng dẫn học

 

Tiếng Việt

HĐ trải nghiệm

Hướng dẫn học 

 

Tiếng Việt

GD thể chất

Hướng dẫn học

 

 

 

LỚP 1E

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

HĐ trải nghiệm

Tiếng Việt

Tiếng Anh 

GD thể chất

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Mĩ thuật

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

HĐ trải nghiệm

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

 

Tiếng Anh 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

HĐ trải nghiệm

 

Chiều

TC Mĩ thuật

Tiếng Việt

Hướng dẫn học

 

TC Thể dục

Toán-Tiếng Anh

TN&XH

Hướng dẫn học

Đạo đức

GD thể chất

Toán-Tiếng Anh

Hướng dẫn học

 

Tiếng Việt

TN&XH

Hướng dẫn học 

 

Tiếng Việt

Hướng dẫn học

TC Âm nhạc

 

 

 

LỚP 2A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Tập đọc

Toán

 

Chính tả

Âm nhạc

LQ Tiếng Anh

Toán

 

Tiếng Anh NN

Mĩ thuật

Toán

Tập viết

 

Tập đọc

Chính tả

Toán

Luyện từ & câu

 

Toán

Thể dục

Tập làm văn

SHTT

 

Chiều

Thủ công

Hướng dẫn học     TC Mĩ thuật

 

Đạo đức

Hướng dẫn học

Thể dục

 

Kể chuyện

Hướng dẫn học TC Âm nhạc

 

Hoạt động NGCK TCThể dục

Hướng dẫn học

 

TN và XH        Thư viện

Hướng dẫn học

 

 

LỚP 2B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Toán

Tập đọc

Tập đọc

 

Chính tả

Toán

Âm nhạc

LQ Tiếng Anh

 

Mĩ thuật                

Tiếng Anh NN

Toán

Tập viết

Tập đọc

Chính tả

Luyện từ & câu

Toán

Thể dục

Tập làm văn

Toán

SHTT

 

Chiều

Đạo đức

Thư viện

Hướng dẫn học

Thể dục

Toán-Tiếng Anh

Thủ công

Hướng dẫn học

 

Toán-Tiếng Anh

TC Âm nhạc

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Kể chuyện

TC Thể dục                  Hướng dẫn học

TN và XH

Hướng dẫn học

TC Mĩ thuật

 

 

LỚP  2C             

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Toán

Tập đọc

Tập đọc

 

Chính tả

Kể chuyện

Toán

Đạo đức

 

Tập viết

Toán

Tiếng Anh NN

Mĩ thuật                

 

Tập đọc

Chính tả

Luyện từ & câu

Toán

 

Tập làm văn

Toán

SHTT

Thể dục

 

Chiều

Thư viện

Âm nhạc

Hướng dẫn học

Toán-Tiếng Anh Thể dục

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

 

TC Âm nhạc

Toán-Tiếng Anh

TN và XH

Hướng dẫn học

 

LQ Tiếng Anh

Thủ công

Hướng dẫn học

TC Thể dục                  TC Mĩ thuật

Hướng dẫn học

 

 

 

LỚP  2D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Tập đọc

Toán

 

Chính tả

Toán

Đạo đức

Âm nhạc

 

Tập viết

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Anh NN

 

Tập đọc

Chính tả

Toán

Thư viện

 

Toán

Tập làm văn

Thể dục

TN và XH       

 

 

Chiều

TC Âm nhạc

TC Mĩ thuật Hướng dẫn học    

Kể chuyện

Hoạt động NGCK Hướng dẫn học

 

Thủ công

Hướng dẫn học

Thể dục

 

Luyện từ & câu

LQ Tiếng Anh

Hướng dẫn học

 

SHTT

Hướng dẫn học

TCThể dục

 

     

LỚP 3A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

Chính tả  

Mĩ thuật

Toán

Tiếng Anh NN

 

Tập đọc

Toán

TN & XH

Thư viện

 

Chính tả

Toán

Luyện từ & câu

Thể dục 

 

Tập làm văn

Toán

Tin học

Âm nhạc

 

 

Chiều

Tập viết

Tiếng Anh         

Hướng dẫn học

 

Đạo đức

Hoạt động NGCK

Thể dục

Hướng dẫn học

 

Tin học

Thủ công

Hướng dẫn học 

TN & XH

Hướng dẫn học

TC Nghệ thuật

Tiếng Anh NN

SHTT

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

 

 

LỚP 3B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Toán

Đạo đức

Tiếng Anh NN  

Tập đọc

Kể chuyện

Thể dục

Thư viện

 

Chính tả

Tập đọc

Toán   

Luyện từ & câu

Chính tả

Toán

Thể dục  

Tiếng Anh NN

Tập làm văn

Toán

Âm nhạc 

Tin học

 

Chiều

TN & XH

Hướng dẫn học

Tiếng Anh

 

Toán

Mĩ thuật

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Tập viết

Tin học

Hướng dẫn học

 

TN & XH

TC Nghệ thuật

Thủ công

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

Tiếng Anh

 

LỚP 3C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Kể chuyện

Tiếng Anh

 

Thể dục

Tiếng Anh NN  

Chính tả

Toán

Tin học

Tập đọc

Toán

  TN & XH

 

Thể dục  

Tiếng Anh NN

Chính tả

Toán

 

Tập làm văn

Âm nhạc

Toán

TN & XH

 

 

Chiều

Tin học 

Toán

Hướng dẫn học

 

Mĩ thuật

Đạo đức

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Tiếng Anh

Tập viết

Hướng dẫn học

Toán-Tiếng Anh

 

TC Nghệ thuật

Luyện từ & câu Thủ công

Hướng dẫn học

Thư viện

SHTT

Hướng dẫn học

 

 

LỚP 3D

 

Thứ hai

        Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tiếng Anh

Tập đọc

Kể chuyện

 

Chính tả

Toán

Tiếng Anh NN

Thể dục

Âm nhạc

Tin học

Tập đọc

Toán

 

Chính tả

Thể dục

Tiếng Anh NN

Toán

 

Tập làm văn

Toán

TN & XH 

SHTT

 

 

Chiều

Toán

Hướng dẫn học

Tin học

 

Đạo đức

Tập viết

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

 

Thủ công

Tiếng Anh Hướng dẫn học

 

Luyện từ & câu

TN & XH

Hướng dẫn học

TC Nghệ thuật

 

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Thư viện

 

LỚP 3E

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Tiếng Anh

Kể chuyện

 

Tiếng Anh NN  

Thể dục

Chính tả

Toán

Tập đọc

Âm nhạc 

Tin học

  Toán

Chính tả

Toán

 Luyện từ & câu

Thủ công

Tập làm văn

Toán

SHTT

Mĩ thuật

 

 

Chiều

Toán

Tin học 

Hướng dẫn học

 

Đạo đức

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học Toán-Tiếng Anh

 

Thể dục  

Tiếng Anh

TN & XH

Hướng dẫn học

 

Tập viết

Thư viện

Tiếng Anh NN

Hướng dẫn học

TC Nghệ thuật

TN & XH

Hướng dẫn học

 

 

LỚP 4A

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Toán

Âm nhạc

 

Tập làm văn

Toán

 Kể chuyện

 Khoa học

 

Thể dục

Mĩ thuật

Tập đọc

Toán

Chính tả

Tập làm văn

Toán

Địa lí

Tiếng Anh NN

Thể dục

Toán

Khoa học

 

 

Chiều

Lịch sử

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

 

Đạo đức

Hoạt động NGCK

Tin học

Hướng dẫn học

Tiếng Anh NN

Luyện từ & câu

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

Thư viện

Tin học

Luyện từ & câu Hướng dẫn học

 

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

SHTT

 

LỚP 4B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Toán

Khoa học

Tập làm văn

Toán

Luyện từ & câu

Kể chuyện

Mĩ thuật

Thể dục

Tập đọc

Toán

Chính tả

Âm nhạc

Toán

Khoa học

Thể dục

Tiếng Anh NN

Tập làm văn Toán

 

Chiều

Tiếng Anh

Đạo đức

Hướng dẫn học

 

Lịch sử

Hướng dẫn học Thư viện

 Tin học

Địa lí

Kĩ thuật

Tiếng Anh NN

Hướng dẫn học

Tin học

Luyện từ & câu

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

SHTT

LỚP 4C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

SHTT

Tập đọc

Toán

Đạo đức

Tập làm văn

Toán

Lịch sử

Kể chuyện

Tập đọc

Toán

Thể dục

Mĩ thuật

Chính tả

Toán

Âm nhạc

Luyện từ & câu

 

Tập làm văn

Toán

Thể dục

Tiếng Anh NN

 

Chiều

Tiếng Anh

Khoa học

Hướng dẫn học

Tin học

Thư viện

Luyện từ & câu        

Hướng dẫn học

Địa lí

Tiếng Anh NN

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Khoa học

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

Tin học

 

SHTT

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

 

 

LỚP 4D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

SHTT

Tập đọc

Toán

Lịch sử

Tập làm văn

Toán

 Kể chuyện

Khoa học

Tập đọc

Toán

Mĩ thuật

Thể dục

Toán

Chính tả

Khoa học

Âm nhạc

Tập làm văn Toán

Tiếng Anh NN

Thể dục

 

Chiều

Luyện từ & câu

Hướng dẫn học Tiếng Anh

 

 

Thư viện

Tin học

Đạo đức

Hướng dẫn học

Luyện từ & câu Kĩ thuật

Hướng dẫn học Tiếng Anh NN

 

Địa lí

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học Tin học

 

Hướng dẫn học

SHTT

Tiếng Anh

 

 

LỚP  5A 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Toán

Tin học

Âm nhạc

Thể dục

Tập làm văn

Toán

Thể dục

Tiếng Anh

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh NN

Mĩ thuật

Toán

Chính tả

Tiếng Anh

Tập làm văn

Toán

Khoa học

 

Chiều

Lịch sử

Đạo đức

Hướng dẫn học

Tiếng Anh NN

Địa lí

Luyện từ & câu

Hướng dẫn học

Thư viện

Khoa học

Kể chuyện Hướng dẫn học

Luyện từ & câu      Kĩ thuật

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Tin học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

LỚP  5B

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Tin học

Toán

Tập làm văn

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Tập đọc

Toán

Thể dục

Tiếng Anh

Chính tả

Toán

Tiếng Anh NN

Mĩ thuật

Tập làm văn

Toán

Khoa học

Tiếng Anh

 

Chiều

Lịch sử

Đạo đức

Hướng dẫn học

Địa lí

Luyện từ & câu

Tiếng Anh NN Hướng dẫn học

 

Khoa học

Kể chuyện

Thư viện

Hướng dẫn học

Luyện từ & câu      Kĩ thuật

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

SHTT

Tin học

Hướng dẫn học

 

 

LỚP 5C

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Tập đọc

Toán

Lịch sử

Thể dục

Âm nhạc

Tập làm văn

Toán

Tiếng Anh

Thể dục

Tập đọc

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Anh NN

Chính tả

Toán

Tin học

Tiếng Anh

Tập làm văn

Toán

 

Chiều

Đạo đức

Hướng dẫn học

Thư viện

 

Địa lí

Luyện từ & câu Hướng dẫn học Tiếng Anh NN

Khoa học

Kể chuyện

Hướng dẫn học Tin học

Luyện từ & câu     

Kĩ thuật

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Khoa học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

LỚP  5D

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

SHTT

Toán

Tập đọc

Lịch sử

Tập làm văn

Toán

Thể dục

Âm nhạc

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

Thể dục

Chính tả

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Anh NN

Tập làm văn

Tin học

Tiếng Anh

Toán

 

Chiều

Luyện từ & câu Đạo đức

Hướng dẫn học

 

Địa lí

Tiếng Anh NN

Kể chuyện

Hướng dẫn học

Khoa học

Thư viện

Tin học

Hướng dẫn học

Luyện từ & câu       Kĩ thuật

Hoạt động NGCK

Hướng dẫn học

Khoa học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 24
Tháng 01 : 926
Năm 2021 : 926